Samenwerken tussen generaties

15 juli 2012

Een actuele vraag in Nederland, ook bij hogescholen, is hoe medewerkers langer vitaal kunnen blijven werken. Bij voorkeur tot na hun 65e levensjaar. Anders geformuleerd: hoe kunnen we medewerkers duurzaam inzetbaar houden? Enerzijds om te voldoen aan de verwachte toenemende vraag naar arbeidskrachten. Anderzijds om de kosten van de vergrijzing op
te vangen. Maar ook om, vanwege een krappe arbeidsmarkt, uitval en onderbenutting te minimaliseren en inzet en talentontwikkeling te optimaliseren.

Generatieonderzoek geeft aan dat we hierbij rekening moeten houden met verschillen tussen generaties. Gelet op de gevonden verschillen en het feit dat iedere generatie in een andere levensfase zit, gaan we ervan uit dat voor iedere generatie andere trends gelden en andere acties nodig zijn om de arbeidsduur te verlengen of duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Daarmee raakt de vraag ook het thema levensfasebewust personeelsbeleid.

Hoe kunnen de huidige werkende generaties hogeschoolmedewerkers duurzaam inzetbaar blijven, of hoe kunnen zij hun arbeidsduur verlengen? Wat kunnen ze daar zelf aan doen? Hoe kan het samenwerken tussen generaties daaraan bijdragen? Wat kan de hogeschool daaraan bijdragen? Deze vragen stonden centraal in onderzoeken bij docenten en andere medewerkers op drie hogescholen.

Lees verder